Rekisteriseloste

Laatimispäivä 10.3.2017.                                                   Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

Rekisterinpitäjä

Tavarakota Oy (jäljempänä “Rekisterinpitäjä”)

Y-tunnus: 2811511-7

Postiosoite: Helsingintie 1869, 31470 Somerniemi

WWW-sivut: https://lasite.fi

Sähköposti: info@lasite.fi

Yhteyshenkilö

Pille Hallika, info@lasite.fi, puhelin 040 654 0222

Rekisterin nimi

Lasiteaitta verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitoon sekä asiakkuuden hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen. Lisäksi tietoja käytetään rekisterinpitäjän markkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • asiakasnumero,
  • etu- ja sukunimi,
  • sähköpostiosoite,
  • puhelinnumero,
  • postiosoite,
  • postinumero- ja toimipaikka,
  • tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta,
  • tieto markkinointiluvan kiellosta,
  • asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröityneeltä itseltään: sähköpostiosoite tallennetaan asiakkaan tilatessa Lasteaitan uutiskirjeen. Osa tiedoista saadaan asiakkaiden rekisteröityessä asiakkaaksi osoitteessa lasite.fi. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen ainesto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköinen rekisteri ja tietojärjestelmä on teknisesti suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisteriä käsittelevällä henkilöllä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus, käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo myös vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse tai sähköpostitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.